English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

| Zveřejněno: 27.08.2018  | Přijímání přihlášek: 15.09.2018-15.12.2018  | Úhrada adm. poplatku nejpozději do: 16.12.2018  |

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Architektura pozemních staveb (APS) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2019-2020. Náležitosti týkající se přijímacího řízení specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

Časový průběh přijímacích zkoušek:
Talentové zkoušky - řádné termíny: 04.02.-08.02.2019
Talentové zkoušky - náhradní termín:     14.02.2019
Uchazeči, kteří se z omluvitelných důvodů (viz Směrnice pro přijímací řízení) nedostavili k talentovým zkouškám v řádném termínu, mohou tyto vykonat v termínu náhradním. Na tento termín již nebudou rozesílány písemné pozvánky. Uchazeči se dostaví 14.02.2019 v 08.30 do auly fakulty (budova A, 2NP), kde proběhne prezence, poučení a následně vlastní zkoušky.
Odborné zkoušky  - řádné termíny: 03.06.-07.06.2019
Odborné zkoušky  - náhradní termín: 14.06.2019

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání (do uvedeného data) vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a zaslat/doručit Studijnímu oddělení fakulty do 15.12.2018. Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do uvedeného data doručena fakultě. Podrobnosti - viz Směrnice pro přijímací řízení.


  GEODÉZIE A KARTOGRAFIE · MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ · STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ · CIVIL ENGINEERING
 

| Zveřejněno: 27.11.2018  | Přijímání přihlášek: 01.12.2018-31.03.2019  | Úhrada adm. poplatku nejpozději do: 01.04.2019  |

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP

  • Geodézie a kartografie s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
  • Geodézie a kartografie s kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  • Městské inženýrství s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
  • Stavební inženýrství s prezenční formou studia s výukou v českém jazyce,
  • Stavební inženýrství s kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  • Civil Engineering s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce,
se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2019-2020. Náležitosti týkající se přijímacího řízení specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

Časový průběh přijímacích zkoušek:
Odborné zkoušky  - řádné termíny: 03.06.-07.06.2019
Odborné zkoušky  - náhradní termín: 12.06.-14.06.2019

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Podrobnosti - viz Směrnice pro přijímací řízení.