English

Základní informace

Úroveň výstupů vědeckovýzkumné činnosti pracovníků FAST určuje prestiž FAST na národní i mezinárodní úrovni. Je nutné vychovávat studenty tak, aby byli schopni navrhovat a realizovat taková díla jako je např. budova nové opery ve Valencii, či australský zázrak vytvořený Jornem Utzonem.

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou také významným zdrojem financování FAST.

Hlavní směry tvůrčí, výzkumné a vývojové činnosti vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje fakulty formulované v Dlouhodobém záměru Fakulty stavební VUT v Brně.

Jedná se o následující nosné směry:

 • Analýza, metody navrhování, verifikace a identifikace staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu
 • vývoj, zhodnocení, ověření a kalibrace návrhových metod
 • nové využití konstrukcí z tradičních materiálů
 • tvorba a vývoj autoadaptivních kompozitních konstrukcí
 • deterministické a stochastické modelování stacionárních a nestacionárních jevů a procesů
 • Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin
 • Spolehlivost a analýza rizik vodohospodářských systémů a staveb
 • vývoj teoretických modelů, tvorba expertních systémů
 • zásobování pitnou vodou, odvodnění urbanizovaných území, analýza záplavových území, hydrotechnické stavby
 • Zvyšování kvality vnitřního prostředí budov
 • Vývoj nových konstrukcí a metod navrhování budov z hlediska kritérií a principů trvale udržitelného rozvoje, optimalizace návrhu
 • Integrované technologie pro inženýrskou geodézii a digitální mapování
 • Komplexní a vágně definované inženýrské systémy (teorie, modelování a aplikace výsledků)
 • Rozvoj ekonomických nástrojů pro optimální navrhování a realizaci staveb

Vědecká a tvůrčí činnost akademických a tvůrčích pracovníků FAST je financována z různých zdrojů.

Jedním zdrojem financování vědy na FAST je účelové financování výzkumu, které pokrývá projekty systému GA ČR, a ministerstev MPO, MDS, MŽP a MZe. Druhým zdrojem je MŠMT formou Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Výzkumných záměrů (VZ) a Rozvojových programů (RP). Třetím zdrojem jsou zdroje ze zahraničních grantů a projektů jako jsou: Dvoustranná spolupráce, Rámcové programy, Evropské programy podpory a výzkumu apod. Do čtvrtého zdroje můžeme zahrnout všechny ostatní možnosti získání prostředků na výzkum.

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
typ projektu počet řešených projektů
GAČR standardní řešitelské 28 25 24 28 24 25 25 25 23 21 20 18 11 21 22
GAČR standardní spoluřešitelské 1 0 9 9 9 11 12 9 11 7 8 5 0 0 0
GAČR postoktorské 0 3 5 1 4 5 10 13 14 13 10 8 3 6 5
GAČR doktorské 3 3 5 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
TAČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 43 56 76 44
SVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 72 93 91 125 112
FRVŠ 9 7 8 16 22 22 18 17 23 11 30 22 9 0 0
zahraniční 8 9 15 10 13 13 10 6 4 0 6 9 0 9 0
MPO 5 5 6 8 15 27 27 31 24 25 20 29 26 25 12
MDS 3 2 3 6 7 6 70 8 9 6 2 0 0 0 0
MZP 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0
MZe 0 2 0 0 2 2 3 3 5 4 3 1 3 2 5
rozvojové 0 1 1 6 6 9 17 8 7 1 4 2 0 4 5
výzkumné záměry 4 4 4 4 2 1 4 6 2 2 2 1 0 0 0
ostatní 4 5 5 3 4 17 10 18 18 5 20 25 28 24 9
součet 67 66 85 91 111 139 207 147 143 158 214 259 227 292 214
Tab. 1 Počty výzkumných projektů a záměrů řešené na FAST podle zdrojů v letech 2001 až 2015.
Cekový počet grantů a projektů na FAST
Graf 1 Cekový počet grantů a projektů na FAST v letech 2001 až 2015.
rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
typ projektu tis. Kč
GAČR 11 790 13 670 23 215 22 208 26 344 28 868 32 490 32 466 35 790 30 960 27 892 27 274 22 699 27 667 28 018
TAČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 670 35 025 43 909 62 115 55 633
SVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 923 13 059 16 374 18 278 19 251 18 669
FRVŠ 3 272 663 7 043 3 141 5 425 10 137 8 290 9 977 9 046 2 826 7 120 8 939 7 495 0 0
zahraniční 2 560 2 585 7 648 3 948 4 149 5 635 6 140 2 830 4 947 0 1 909 1 938 0 4 147 0
MPO 3 508 5 622 5 132 4 718 9 912 27 723 15 399 19 021 19 768 26 426 31 427 48 572 47 450 32 856 19 505
MDS 3 834 445 730 4 445 4 141 3 704 3 313 3 128 4 330 3 689 2 487 0 0 0 0
MZP 174 0 0 0 0 0 0 450 543 516 0 906 0 0 0
MZe 0 168 0 0 890 950 1 475 1 380 2 783 3 082 1 562 518 1 772 2 257 3 418
rozvojové 0 1 438 1 200 10 000 8 307 18 709 14 818 9 239 8 191 173 2 429 1 173 0 3 730 4 415
výzkumné záměry 22 604 23 847 25 710 25 710 28 830 15 829 47 421 47 763 33 248 26 466 20 125 9 736 0 0 0
ostatní 3 439 1 930 674 586 4 626 21 325 12 090 26 333 24 933 3 974 100 627 73 002 444 625 478 976 39 657
součet 51 181 50 368 71 352 74 756 92 624 132 880 141 436 152 587 143 579 108 035 223 307 223 457 586 228 630 999 169 315
Tab. 2 Objemy finančních prostředků získané na FAST podle zdrojů v letech 2001 až 2015.
Objemy finančních prostředků získaných na FAST
Graf 2 Objemy finančních prostředků získaných na FAST ze všech typů grantů a projektů v letech 2001 až 2015.
Počty všech typů řešených grantů a projektů na FAST podle zdroje
Graf 3 Počty všech typů řešených grantů a projektů na FAST podle zdroje v roce 2015.
Finance získané ze všech typů řešených grantů a projektů na FAST podle zdroje
Graf 4 Finance získané ze všech typů řešených grantů a projektů na FAST podle zdroje v roce 2015.
ústav
1 ZEL Ústav železničních konstrukcí a staveb
2 THD Ústav technologie stavebních hmot a dílců
3 VHK Ústav vodního hospodářství krajiny
4 AIU Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
5 PKO Ústav pozemních komunikací
6; VST Ústav vodních staveb
7 STM Ústav stavební mechaniky
8 BZK Ústav betonových a zděných konstrukcí
9 TZB Ústav technických zařízení budov
10 VHO Ústav vodního hospodářství obcí
11 CHE Ústav chemie
12 GTN Ústav geotechniky
13 SZK Ústav stavebního zkušebnictví
14 KDK Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
15 FYZ Ústav fyziky
16 PST Ústav pozemního stavitelství
17 TST Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
18 GED Ústav geodézie
19 EKR Ústav stavební ekonomiky a řízení
20 ARC Ústav architektury
21 MAT Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Tab. 3 Pořadí ústavů podle objemu získaných finančních prostředků za granty a projekty v přepočtu na pracovníka v roce 2015.