English

JAK SE STÁT STUDENTEM FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

Zvolte si studijní program, k jehož studiu se chcete přihlásit

 • Přehledy otevíraných studijních programů jsou ve vertikální (levé) nabídce příslušné danému stupni studijních programů (bakalářské / magisterské navazující / doktorské).
 • V přihlášce ke studiu bakalářských studijních programů uveďte pouze studijní program, k jehož studiu se hlásíte. Studijní obory si studenti volí až v průběhu studia.

Podejte si přihlášku ke studiu s požadovaným přílohami

 • Přihlásit se je možno elektronickou přihláškou ke studiu či "klasickou" tištěnou přihláškou.
 • Fakulta stavební preferuje elektronické podávání přihlášek. V každém případě si však dejte pozor na včasné odeslání přihlášky.

Uhraďte administrativní poplatek

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení musíte uhradit do data podání přihlášek. Do jeho uhrazení nebude přihláška zaregistrována.
 • Při podání elektronické přihlášky se administrativní poplatek ve výši 600,00 Kč (resp. 21 € při platbě mimo území České republiky) zasílá na konto VUT v Brně.
 • Při podání "klasické" tištěné přihlášky se administrativní poplatek ve výši 650,00 Kč zasílá na konto Fakulty stavební.

Dostavte se k přijímacím zkouškám

Čtěte dál, pokud jste nesplnili podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, nejste studenty CŽV na FAST apod.

 • Vyčkejte na pokyny, které Vám zašle Studijní oddělení děkanátu fakulty. Podrobné pokyny Vám budou zaslány na Vámi uvedenou kontaktní adresu nejpozději měsíc před konáním přijímacích zkoušek.
 • V dopise obdržíte buď pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými pokyny, nebo informaci o splnění podmínek pro přijetí bez přijímacích zkoušek a s tím souvisejí pokyny týkající se zápisu na fakultu.
 • Stanovený termín přijímacích zkoušek uvedený v pozvánce je závazný; výjimky jsou specifikovány ve směrnicích pro přijímací řízení.
 • Rámcové termíny konání přijímacích zkoušek (talentových i odborných) jsou uvedeny v nabídkách "Přijímací zkoušky" vertikálního menu.

Dostavte se k zápisu

 • O termínech zápisu budete informováni v pokynech zaslaných Studijním oddělením děkanátu fakulty.
 • Zapsat se mohou pouze uchazeči, kteří splnili všechny podmínky (i formální) specifikované ve směrnici pro přijímací řízení.

 

Přijďte se k nám podívat. Rádi Vás i Vaše rodiče uvítáme na Dnech otevřených dveří. Hodně štěstí při maturitních i přijímacích zkouškách.